រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
ប្រវត្តិរបស់ ក.ស.ជ

ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ គឺជាជាយន្តការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ និងពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាពិការភាព ដែល ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៩/០១០ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។

អានបន្ត ›
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ ក.ស.ជ
  • ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ជំនាញលើបញ្ហាពិការភាពនិងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
  • ជួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការជាតិ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងពិការភាព និងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងខួបគម្រប់ ៥ឆ្នាំ  ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងខួបគម្រប់ ៥ឆ្នាំ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ07 ឆ្នាំ2014
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តអត្រាជនពិការចូលបម្រើការងារ តាមក្រសួងស្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាល
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តអត្រាជនពិការចូលបម្រើការងារ តាមក្រសួងស្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាល
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី01 ខែ07 ឆ្នាំ2014
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន បោះទុន ជាង៦១ម៉ឺនដុល្លារ បើកសិប្បកម្ម កែច្នៃអាហារ ផ្តល់ការងារ ជូនជនពិការ
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន បោះទុន ជាង៦១ម៉ឺនដុល្លារ បើកសិប្បកម្ម កែច្នៃអាហារ ផ្តល់ការងារ ជូនជនពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ06 ឆ្នាំ2014
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ វាយតម្លៃខ្ពស់ លើកិច្ចខិតខំ ក្នុងវិស័យពិការភាពរបស់កម្ពុជា
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ វាយតម្លៃខ្ពស់ លើកិច្ចខិតខំ ក្នុងវិស័យពិការភាពរបស់កម្ពុជា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី21 ខែ05 ឆ្នាំ2014
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង