រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
សេចក្តីអំពាវនាវឱ្យមានការដាក់ពាក្យស្នើសុំថវិការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ជនពិការនៅកម្ពុជា (CDIDF)
សេចក្តីអំពាវនាវឱ្យមានការដាក់ពាក្យស្នើសុំថវិការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ជនពិការនៅកម្ពុជា (CDIDF)
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ09 ឆ្នាំ2014
លិខិត ស្តីពីការកែតម្រូវខ្លឹមសារក្នុងលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រួបង្រៀនកម្រិតឧត្តម
លិខិត ស្តីពីការកែតម្រូវខ្លឹមសារក្នុងលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រួបង្រៀនកម្រិតឧត្តម
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី02 ខែ09 ឆ្នាំ2014
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងខួបគម្រប់ ៥ឆ្នាំ  ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងខួបគម្រប់ ៥ឆ្នាំ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ07 ឆ្នាំ2014
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តអត្រាជនពិការចូលបម្រើការងារ តាមក្រសួងស្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាល
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តអត្រាជនពិការចូលបម្រើការងារ តាមក្រសួងស្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាល
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី01 ខែ07 ឆ្នាំ2014
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង