រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
ប្រវត្តិរបស់ ក.ស.ជ

ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ គឺជាជាយន្តការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ និងពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាពិការភាព ដែល ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០៩/០១០ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។

អានបន្ត ›
តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ ក.ស.ជ
  • ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ជំនាញលើបញ្ហាពិការភាពនិងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
  • ជួយក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គការពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការជាតិ និង យុទ្ធសាស្រ្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងពិការភាព និងការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន

បោះពុម្ភផ្សាយ

សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ
អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ
យុទ្ធសាស្រ្តអ៊ីនឈាន់ "ធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្លាយជាការពិត" សម្រាប់ជនពិការប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក
យុទ្ធសាស្រ្តអ៊ីនឈាន់ "ធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្លាយជាការពិត" សម្រាប់ជនពិការប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក
របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១
របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ របស់ក្រុមប្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការ ក.ស.ជ។
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង