រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង
ភាសាខ្មែរ English
​​
រូបថត
Photo 001
Photo 002
Photo 003
Photo 004
Photo 005
Photo 006
Photo 007
Photo 008
ប្រជុំថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
រូបថតច្រើនទៀត ›
ឱកាសការងារ
ឱកាសការងារច្រើនទៀត ›
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
អានបន្ត ›
អានបន្ត ›
ព័ត៌មាន
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ កម្ពុជាប្រទេសទី១ ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិករបស់ UNSCAP ដែលបានធ្វើពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ​​ អនុវត្តទសវត្សរ៍ជនពិការប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីនឈាន់ «ធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្លាយជាការពិត»
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ កម្ពុជាប្រទេសទី១ ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិករបស់ UNSCAP ដែលបានធ្វើពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ​​ អនុវត្តទសវត្សរ៍ជនពិការប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីនឈាន់ «ធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្លាយជាការពិត»
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី21 ខែ04 ឆ្នាំ2016
សិក្ខាសាលាស្តីពី ការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់នៃការរើសអើងចំពោះស្ត្រីពិការ
សិក្ខាសាលាស្តីពី ការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់នៃការរើសអើងចំពោះស្ត្រីពិការ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី06 ខែ04 ឆ្នាំ2016
​ឯកឧត្តម វង សូត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចាត់ទុកវិស័យពិការភាព ជាវិស័យអាទិភាព នៅក្នុងវិស័យអាទិភាពធំៗដទៃទៀត
​ឯកឧត្តម វង សូត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចាត់ទុកវិស័យពិការភាព ជាវិស័យអាទិភាព នៅក្នុងវិស័យអាទិភាពធំៗដទៃទៀត
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ04 ឆ្នាំ2016
ជនពិការនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមចេះផលិតនំ Cookie អាចប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសបាន
ជនពិការនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមចេះផលិតនំ Cookie អាចប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសបាន
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី26 ខែ03 ឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ›

បោះពុម្ភផ្សាយ

អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួតប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស៉្បេស្យាល់អូឡាំពិកនិងប្រាក់ឧបត្ថមសម្រាប់គ្រូបង្វឹក គ្រូបង្វឹកជំនួយរាជរដ្ឋាភិបាល - លេខ ១៤ អនក្រ.បក - ភ្នំពេញ ២៥ មករា ២០១៦
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត ›
វីដេអូ
ដៃគូរបស់យើង